Lidmaatschap

Geplaatst op door

Wilt u lid worden van Het Gilde, vul dan dit inschrijfformulier zo volledig mogelijk in. Zodra wij uw bericht hebben ontvangen zullen wij uw gegevens verwerken en u in ons ledenbestand opnemen.

Voor de goede orde vermelden wij dat uw gegevens absoluut vertrouwelijk worden behandeld en alleen bedoeld zijn voor het voeren van onze administratie en nimmer aan derden worden verstrekt.

Contributie

Lidmaatschap leden € 150,- per jaar per persoon
Gezamenlijk (partner) lid € 120,- per jaar per persoon
Part-timers (<60%) € 120,- per jaar per persoon
Lidmaatschap bij levensloop/prepensioen € 15,75 per jaar per persoon

U kunt per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand betalen. Dit laatste heeft niet onze voorkeur i.v.m. boekingskosten per mutatie bij de bank en extra (vrijwilligers)werk bij het inboeken. Dus het liefst per jaar.

Wij willen u verzoeken om het bedrag zelf via een automatische overschrijving te regelen met uw bank. Het nummer waarop u het bedrag kunt storten is:
NL49 INGB 0008 4114 63 t.n.v. het Gilde van examinatoren bij het CBR te Nieuwegein o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

Teruggave contributie

Het Gilde zal de jaaropgave indienen bij uw werkgever v.w.b. de contributie die u aan het Gilde betaald heeft, zodat het bedrag fiscaal verrekend kan worden met uw salaris in december. Hierdoor krijgt u 42% of 52 % hiervan terug. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Wijzigingen

Wijzigingen betreffende uw gegevens kunt u doorgeven aan onze ledenadministratie t.a.v.
Hennie Hakkert cbr.hetgilde@gmail.com

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (kalenderjaar), met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. U kunt hiervoor een mail sturen naar onze ledenadministratie: cbr.hetgilde@gmail.com.
Uw opzegging wordt schriftelijk bevestigd.

U kunt uw opzegging ook sturen naar:
Hennie Hakkert
Ledenadministratie van Het Gilde
Utrechtsestraatweg 36A
3438 AN Nieuwegein

Uit de Statuten van de Belangenvereniging Het Gilde van Examinatoren van het CBR

Art 8

Het lidmaatschap eindigt door:
– overlijden van het lid
– opzegging door het lid
– opzegging door de vereniging
– ontzetting

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, gericht aan de secretaris van de vereniging. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Art 16

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.