Beëindigen lidmaatschap

Geplaatst op door

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (kalenderjaar), met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.

U kunt hiervoor een mail sturen naar onze ledenadministratie: hennie.hakkert@cbr.nl of cbr.hetgilde@gmail.com.

Uw opzegging wordt schriftelijk bevestigd.

U kunt uw opzegging ook sturen naar:
Hennie Hakkert
Ledenadministratie van Het Gilde
Utrechtsestraatweg 36A
3438 AN Nieuwegein

Uit de Statuten van de Belangenvereniging Het Gilde van Examinatoren van het CBR

Art 8

1 Het lidmaatschap eindigt door:

  • overlijden van het lid
  • opzegging door het lid
  • opzegging door de vereniging
  • ontzetting

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, gericht aan de secretaris van de vereniging. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Art 16

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.